Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII

Quyết nghị xác nhận 4 cách đại biểu của 495 đại biểu trong tổng số 496 đại biểu Quốc hội khóa VIII. Tuyên bố việc bầu cử của ông Hàn Trường Vũ tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh là không có giá trị. Xác nhận 4 cách đại biểu của ông Hà Tăng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18966
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-18966
recordtype dspace
spelling ir-11742-189662019-10-10T04:06:55Z Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Kỳ họp 1 Khóa VIII Nghị quyết Tư cách đại biểu Quyết nghị xác nhận 4 cách đại biểu của 495 đại biểu trong tổng số 496 đại biểu Quốc hội khóa VIII. Tuyên bố việc bầu cử của ông Hàn Trường Vũ tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh là không có giá trị. Xác nhận 4 cách đại biểu của ông Hà Tăng 17 đến 22-06-1987 1987 KY.124 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18966 vie Access limited to members tr. 54, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Kỳ họp 1
Khóa VIII
Nghị quyết
Tư cách đại biểu
spellingShingle Kỳ họp 1
Khóa VIII
Nghị quyết
Tư cách đại biểu
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII
description Quyết nghị xác nhận 4 cách đại biểu của 495 đại biểu trong tổng số 496 đại biểu Quốc hội khóa VIII. Tuyên bố việc bầu cử của ông Hàn Trường Vũ tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh là không có giá trị. Xác nhận 4 cách đại biểu của ông Hà Tăng
author Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
author_facet Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
author_sort Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
title Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII
title_short Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII
title_full Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII
title_fullStr Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII
title_full_unstemmed Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII
title_sort nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu quốc hội khóa viii
publishDate 17 đ
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18966
_version_ 1647670696674852864
score 11.259108