Tham luận của Đoàn đại biểu Hà Nội tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa VIII

Trình bày các đề nghị như là đổi mới 4 duy kinh tế, đổi mới 4 duy pháp lý...Trình bày tình trạng về cung ứng vật 4, cung ứng năng lượng điện, than, điện nước của Hà Nội.

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Tấn
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19004
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!