Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Bày tỏ niềm xúc động về vinh dự to lớn mà Quốc hội đã dành cho. Khẳng định rõ trách nhiệm và tự biết cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình đối với Quốc hội và với nhân dân.

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Hùng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19018
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-19018
recordtype dspace
spelling ir-11742-190182019-10-10T04:06:36Z Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng Bài phát biểu Kỳ họp 1 Khóa VIII Phạm Hùng Bày tỏ niềm xúc động về vinh dự to lớn mà Quốc hội đã dành cho. Khẳng định rõ trách nhiệm và tự biết cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình đối với Quốc hội và với nhân dân. 17 đến 22-06-1987 1987 KY.124 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19018 vie Access limited to members tr. 384-391, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Bài phát biểu
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Phạm Hùng
spellingShingle Bài phát biểu
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Phạm Hùng
Phạm Hùng
Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
description Bày tỏ niềm xúc động về vinh dự to lớn mà Quốc hội đã dành cho. Khẳng định rõ trách nhiệm và tự biết cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình đối với Quốc hội và với nhân dân.
author Phạm Hùng
author_facet Phạm Hùng
author_sort Phạm Hùng
title Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
title_short Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
title_full Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
title_fullStr Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
title_full_unstemmed Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
title_sort bài phát biểu của đồng chí phạm hùng, chủ tịch hội đồng bộ trưởng
publishDate 17 đ
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19018
_version_ 1647670697160343552
score 11.259108