Thuyết trình của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật của Quốc hội "Đổi mới công tác quản lý, phát huy tiềm năng sáng tạo, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ 3 chương kinh tế"

Trình bày một số ý kiến đối với chương trình lương thực và thực phẩm, khả năng ứng dụng của các tiến bộ khoa học kỹ thuật là rất lớn và thực tế trong những năm qua đã đem lại những hiệu quả khá rõ nét.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Đình Tứ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19052
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!