Một số suy nghĩ về chính sách thuế hiện hành

Trình bày một số điểm mà tác giả chưa thấy đúng, chưa hợp lý với lòng dân và cần gia công hơn nữa Pháp lệnh bổ sung sửa đổi một số Điều trong Điều lệ thuế công thương Nghiệp. Trình bày hai phần: Phần 1 về nhận thức chung; Phần 2 về thuế môn bài, thuế doan...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Thiện Tứ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19131
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!