Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989

Trình bày việc tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988. Thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989 với những nội dung như kế hoạch nhà nước năm 1989 nhằm vào các mục tiêu chủ yếu. Phấn đấu đạt các chỉ t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 13 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19189
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!