Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội

Toàn văn Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 13 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19197
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!