Nghị quyết về một số chủ chương và biện pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 1989 trong 6 tháng cuối năm

Nhấn mạnh một số chủ trương và biện pháp trước mắt nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm bụ phát triển kinh tế - xã hộ đến cuối năm 1989. Về nông nghiệp về công nghiệp, tiểu thu công nghiệp và thương nghiệp, về ngân sách Nhà nước và tiền tệ, về...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19252
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!