Danh sách Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu bầu bổ sung đại biểu Quốc hội khóa VIII

Nêu danh sách gồm có 01 trưởng ban và 7 Ủy viên của Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội khoá VIII

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19270
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!