Biểu thuế doanh thu (Ban hành kèm theo Luật thuế doanh thu ngày 30 tháng 6 năm 1990)

Trình bày về biểu doanh thu. Trình bày một số ngành nghề, ngành sản xuất, ngành xây dựng, ngành vận tải, ngành thương nghiệp, ngành ăn uống,ngành dịch vụ.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 30-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19381
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!