Luật thuế lợi tức

Luật này quy định thuế lợi tức. Luật này gồm 8 chương. Chương I về những quy định chung. Chương II căn cứ tình hình thuế và biểu thuế lợi tức. Chương II kê khai, nộp thuế, thu thuế lợi tức. Chương IV về giảm thuế, miễn thuế lợi tức......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 14 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19383
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!