Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp

Tòan văn Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp. Nội dung cụ thể giao cho Hội đồng Bộ trưởng khẩn trương xây dựng các dự án Luật thuế sử dụng đất và Luật thuế hoa lợi trên đất thay cho dự án Luật thuế nông nghiệp để trình Quốc hội xem xét và thông qua...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 14 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19388
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!