Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp

Tòan văn Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp. Nội dung cụ thể giao cho Hội đồng Bộ trưởng khẩn trương xây dựng các dự án Luật thuế sử dụng đất và Luật thuế hoa lợi trên đất thay cho dự án Luật thuế nông nghiệp để trình Quốc hội xem xét và thông qua...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 14 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19388
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-19388
recordtype dspace
spelling ir-11742-193882019-10-11T23:21:36Z Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật thuế nông nghiệp Dự án Kỳ họp 7 Khóa VIII Nghị quyết Tòan văn Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp. Nội dung cụ thể giao cho Hội đồng Bộ trưởng khẩn trương xây dựng các dự án Luật thuế sử dụng đất và Luật thuế hoa lợi trên đất thay cho dự án Luật thuế nông nghiệp để trình Quốc hội xem xét và thông qua 14 đến 30-06-1990 1990 KY.136 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19388 vie Access limited to members tr. 597-598, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 14.6 đến ngày 30.6.1990)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Luật thuế nông nghiệp
Dự án
Kỳ họp 7
Khóa VIII
Nghị quyết
spellingShingle Luật thuế nông nghiệp
Dự án
Kỳ họp 7
Khóa VIII
Nghị quyết
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp
description Tòan văn Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp. Nội dung cụ thể giao cho Hội đồng Bộ trưởng khẩn trương xây dựng các dự án Luật thuế sử dụng đất và Luật thuế hoa lợi trên đất thay cho dự án Luật thuế nông nghiệp để trình Quốc hội xem xét và thông qua
author Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
author_facet Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
author_sort Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
title Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp
title_short Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp
title_full Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp
title_fullStr Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp
title_full_unstemmed Nghị quyết về dự án Luật thuế công nghiệp
title_sort nghị quyết về dự án luật thuế công nghiệp
publishDate 14 đ
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19388
_version_ 1647670075448098816
score 11.259108