Báo cáo trả lời chất vấn về công tác ngân hàng

Trả lời 4 loại vấn đề được chất vấn. Thứ nhất trả lời đồng chí Mai Thanh và đồng chí Đỗ Thị Kim Đính về câu hỏi: Trách nhiệm của ngành ngân hàng trong việc đổ bể hợp tác xã tín dụng. Thứ hai trả lời câu hỏi của các đồng chí Hà Thị Riên, Đinh Bình Giã và T...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Sỹ Kiêm
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 05 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19456
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!