Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười về tình hình kinh tế - xã hội hiện nay và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1991

Trình bày một số vấn đề. Vấn đề về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 1990. Vấn đề về mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 1991. Cụ thể về vấn đề cân đối các vật 4 trọng yếu, về ngân sách, về tiền lương. Vấn đề thứ ba là về k...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Mười
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 05 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19463
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!