Bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tại kỳ họp 9, Quốc hội khóa VIII

Đề nghị với Quốc hội một số nhiệm vụ lớn: Thứ nhất quán triệt các văn kiện Đại hội VII của Đảng, khẩn trương hoàn tất bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Thứ hai đổi mới và kiện toàn một bước tổ chức bộ máy và cán bộ của Quốc hội và cơ quan Nhà nước các cấp......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Mười
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27-7
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19504
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!