Tờ trình về Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế hoa lợi trên đất

Trình bày một số vấn đề để Quốc hội xem xét và quyết định. Trình bày một số ý kiến khác nhau của các Đoàn. Có ý kiến của một số Tổ cho rằng Nghị quyết của Quốc hội là tách thuế nông nghiệp ra thành hai Luật thuế: Thuê sử dụng đất và Thuế hoa lợi trên đất....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 11-8
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19516
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!