Tờ trình Quốc hội về việc Hội đồng Nhà nước đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong biểu thuế của Luật doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Nội dung quyết định: sửa đổi, bổ sung thuế suất đối với một số ngành nghề kinh doanh trong biểu thuế doanh thu ban hành kèm theo Luật thuế doanh thu như mục 1 ngành sản xuất, mục 2 ngành vận tải, mục 3 ngành thương nghiệp, mục 4 ngành dịch vụ....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hội đồng Nhà nước
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 16-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19595
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!