Phụ lục 1 (Kèm theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VIII)

Trình bày các luật và pháp lệnh đã được Quốc hội và Hội đồng Nhà nước thông qua đầu 4 đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII đến nay. Các dự án Luật dự kiến sẽ thông qua từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 10 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19600
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!