Luật thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu

Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Gồm 7 chương: Chuong I đối 4ợng chịu thuế và các tổ chức nộp thuế. Chương II đề cập đến căn cứ tính thuế. Chương III đề cập đến biểu thuế. Chương IV đề cập đến giảm thuế, miễn thuế, hoàn lại thuế. Chươn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 10 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19629
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!