Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1991-1995 và năm 1992

Quyết nghị nêu rõ việc Quốc hội nhấn mạnh một số vấn đề sau. Năm 1991 mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn đột biến hết sức gay gắt, nên kinh tế vấn tếp tục có một sự chuyển biến tích cực, một số ngành sản xuất quan trọng được giữ vững và phát triển,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 10 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19630
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!