Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 10 ngày 26 thàng 12 năm 1991 về việc phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Toàn văn Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 10 ngày 26 thàng 12 năm 1991 về việc phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 10 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19631
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!