Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X

Trình bày những vấn đề còn tồn tại trong bộ máy Nhà nước. Những việc cần làm để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao đối với việc xây dựng Nhà nước trong thời kỳ mới. Trình bày những mặt hạn mà nhà nước ta chưa thực hiện được từ đó đề ra những giải pháp khắc phụ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Mười
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19697
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-19697
recordtype dspace
spelling ir-11742-196972019-10-10T04:17:20Z Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X Đỗ Mười Kỳ họp 1 Khóa X Nhà nước Phát biểu Quốc hội Trình bày những vấn đề còn tồn tại trong bộ máy Nhà nước. Những việc cần làm để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao đối với việc xây dựng Nhà nước trong thời kỳ mới. Trình bày những mặt hạn mà nhà nước ta chưa thực hiện được từ đó đề ra những giải pháp khắc phụ 18-09 đến 29-09-1997 1997 KY.102 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19697 vie Access limited to members tr. 27-38, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 18.9 đến ngày 29.9.1987)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Kỳ họp 1
Khóa X
Nhà nước
Phát biểu
Quốc hội
spellingShingle Kỳ họp 1
Khóa X
Nhà nước
Phát biểu
Quốc hội
Đỗ Mười
Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X
description Trình bày những vấn đề còn tồn tại trong bộ máy Nhà nước. Những việc cần làm để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao đối với việc xây dựng Nhà nước trong thời kỳ mới. Trình bày những mặt hạn mà nhà nước ta chưa thực hiện được từ đó đề ra những giải pháp khắc phụ
author Đỗ Mười
author_facet Đỗ Mười
author_sort Đỗ Mười
title Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X
title_short Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X
title_full Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X
title_fullStr Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X
title_full_unstemmed Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X
title_sort phát biểu của đồng chí đỗ mười, tổng bí thư ban chấp hành tw đảng cộng sản việt nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa x
publishDate 18-0
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19697
_version_ 1647670911278514176
score 11.259108