Báo cáo về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (của Hội đồng bầu cử)

Trình bày báo cáo về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X: Công tác chuẩn bị bầu cử; Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X; Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Manh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19698
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!