Phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tích Quốc hội, thay mặt Quốc hội tuyên dương công lao của đồng chí Đỗ Mười, Đồng chí Lê Đức Anh, Đồng chí Võ Văn Kiệt

Trình bày lời thay mặt Quốc hội tuyên dương công lao to lớn của các đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước vững mạnh

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19702
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!