Bài phát biểu của Chủ tịch nước tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa X

Trình bày những nhiệm vụ to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn mới. Các chính sách của Nhà nước cần hướng vào việc tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chủ tịch nước
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19704
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!