Tờ trình Quốc hội về dự kiến Danh sách thanh viên tham gia Ban kiểm phiếu bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Trình bày dự kiến danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19706
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!