Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận về dự kiến tổ chức, nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X

Trình bày cáo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu Quốc hội: Về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X; Về nhân sự cụ thể

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19707
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!