Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa X

Trình bày nghị quyết xác nhận 4 cách đại biểu của các đại biểu Quốc hộ khóa X số : 01 NQ/1997/QH10

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19733
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!