Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và danh sách những người trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 20-7-1997 tại 175 đơn vị bầu cử

Trình bày kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và danh sách những người trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng 7 năm 1997 tại 175 đơn vị bầu cử trong cả nước: Kết quả bầu cử đại hội khóa X trong cả nước; Kết quả cụ thể của từng tỉnh, thành phố trực t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Mão
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19738
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!