Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội về Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng

Nội dung báo cáo gồm: Phân tích sự cần thiết ban hành các Luật Ngân hàng về một số vấn đề chung cũng như nội dung cụ thể. Về Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Địa vị pháp lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Về hội đồng 4 vấn chính sách tiền tệ; Về thẩ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19762
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!