Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội về công trình thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và đầu 4 đã có văn bản trình Thủ 4ớng Chính phủ về những ý kiến đánh giá việc đặt thủy điện Sơn La. Vì còn nhiều vấn đề cần cân nhắc, Ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu 4
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19796
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-19796
recordtype dspace
spelling ir-11742-197962019-10-10T04:18:40Z Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Văn phòng Quốc hội Bộ Kế hoạch và Đầu 4 Công trình thủy điện Sơn La Đại biểu quốc hội Kỳ họp 2 Khóa X Trả lời chất vấn Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội về công trình thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và đầu 4 đã có văn bản trình Thủ 4ớng Chính phủ về những ý kiến đánh giá việc đặt thủy điện Sơn La. Vì còn nhiều vấn đề cần cân nhắc, Ch 20-11 đến 12-12-1997 1997 KY.104 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19796 vie Access limited to members tr. 360-361, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Công trình thủy điện Sơn La
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 2
Khóa X
Trả lời chất vấn
spellingShingle Công trình thủy điện Sơn La
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 2
Khóa X
Trả lời chất vấn
Văn phòng Quốc hội
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu
description Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội về công trình thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và đầu 4 đã có văn bản trình Thủ 4ớng Chính phủ về những ý kiến đánh giá việc đặt thủy điện Sơn La. Vì còn nhiều vấn đề cần cân nhắc, Ch
author2 Bộ Kế hoạch và Đầu 4
author_facet Bộ Kế hoạch và Đầu 4
Văn phòng Quốc hội
author Văn phòng Quốc hội
author_sort Văn phòng Quốc hội
title Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu
title_short Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu
title_full Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu
title_fullStr Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu
title_full_unstemmed Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu
title_sort bộ kế hoạch và đầu tư trả lời chất vấn của bà mùa thị my, đại biểu quốc hội tỉnh lai châu
publishDate 20-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19796
_version_ 1647669807820046336
score 11.259108