Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về vấn đề: Chương trình Biển Đông - Hải Đảo là một chương trình quan trọng về Quốc phòng - An ninh, bảo vệ chủ quyền và kết hợp phát triển kinh tế biển với c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu 4
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19797
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về vấn đề: Chương trình Biển Đông - Hải Đảo là một chương trình quan trọng về Quốc phòng - An ninh, bảo vệ chủ quyền và kết hợp phát triển kinh tế biển với c