Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về vấn đề: Chương trình Biển Đông - Hải Đảo là một chương trình quan trọng về Quốc phòng - An ninh, bảo vệ chủ quyền và kết hợp phát triển kinh tế biển với c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu 4
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19797
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-19797
recordtype dspace
spelling ir-11742-197972019-10-10T04:29:29Z Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Văn phòng Quốc hội Bộ Kế hoạch và Đầu 4 Chương trình Biển Đông Hải Đảo Đại biểu quốc hội3 Kỳ họp 2 Khóa X Trả lời chất vấn Trường Sa Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về vấn đề: Chương trình Biển Đông - Hải Đảo là một chương trình quan trọng về Quốc phòng - An ninh, bảo vệ chủ quyền và kết hợp phát triển kinh tế biển với c 20-11 đến 12-12-1997 1997 KY.104 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19797 vie Access limited to members tr. 362-364, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Chương trình Biển Đông Hải Đảo
Đại biểu quốc hội3
Kỳ họp 2
Khóa X
Trả lời chất vấn
Trường Sa
spellingShingle Chương trình Biển Đông Hải Đảo
Đại biểu quốc hội3
Kỳ họp 2
Khóa X
Trả lời chất vấn
Trường Sa
Văn phòng Quốc hội
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
description Bộ Kế hoạch và Đầu 4 trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về vấn đề: Chương trình Biển Đông - Hải Đảo là một chương trình quan trọng về Quốc phòng - An ninh, bảo vệ chủ quyền và kết hợp phát triển kinh tế biển với c
author2 Bộ Kế hoạch và Đầu 4
author_facet Bộ Kế hoạch và Đầu 4
Văn phòng Quốc hội
author Văn phòng Quốc hội
author_sort Văn phòng Quốc hội
title Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
title_short Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
title_full Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
title_fullStr Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
title_full_unstemmed Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Đồng chí Quách Đăng Triều, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
title_sort bộ kế hoạch và đầu tư trả lời chất vấn của đồng chí quách đăng triều, đại biểu quốc hội tp. hà nội
publishDate 20-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19797
_version_ 1647670583853318144
score 11.259108