Luật các Tổ chức Tín dụng

Luật này quy định về hoạt động các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng: Gồm 11 chương: Chương I Những quy định chung; Chương II Tổ chức và điều hành các tổ chức tín dụng; Chương III Hoạt động của các tổ chức tín dụng; Chương IV Tài chính, hạch toán kế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19850
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!