Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1998

Trình bày về việc thực hiện nhiệm vụ năm 1997; phương hướng, nhiệm vụ năm 1998 và ý kiến của các đại biểu Quốc hội sau khi xem xét báo cáo của Chính phủ: I - Đánh giá tình hình năm 1997; II - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 1998; III - Các nhiệm vụ và giải pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19851
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương