Báo cáo công tác từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 và dự kiến hoạt động từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hộ khóa X

Trình bày kết quả công tác từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X: Về công tác lập pháp, Về công tác giám sát, Về công tác đối ngoại; Dự kiến chương trình hoạt động của Ủy ban từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa X: Về công tá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Đình Cự
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19869
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Trình bày kết quả công tác từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X: Về công tác lập pháp, Về công tác giám sát, Về công tác đối ngoại; Dự kiến chương trình hoạt động của Ủy ban từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa X: Về công tá