Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về dự án Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi)

Trình bày sự cần thiết sửa đổi và mục tiêu sửa đổi của Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi). Nội dung của Dự án luật: Về nguyên tắc một quốc tịch, Về việc thôi quốc tịch Việt Nam, Về sự thay đổi hoặc mất quốc tịch của con chưa thành niên do cha mẹ thay đổi h...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lý Tài Luận
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19879
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!