Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X

Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X: Tổng hợp trả lời của các đại biểu: Nguyễn Văn Rinh, Hải Dương; Đinh Văn Oanh, Nghệ An; Đinh Viết Sê, Gia Lai; Nguyễn An Vinh, Đắc Lắc; Sô Lây Tăng, Kon Tum; Hà Thắng, Sóc Trăng…...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Xuân Giá
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19910
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-19910
recordtype dspace
spelling ir-11742-199102019-10-10T03:59:31Z Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X Trần Xuân Giá Kinh tế biển Kỳ họp 3 Khóa X Trả lời chất vấn Công trình thủy lợi Chương trinh 327 Đại biểu quốc hội Định canh định cư Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X: Tổng hợp trả lời của các đại biểu: Nguyễn Văn Rinh, Hải Dương; Đinh Văn Oanh, Nghệ An; Đinh Viết Sê, Gia Lai; Nguyễn An Vinh, Đắc Lắc; Sô Lây Tăng, Kon Tum; Hà Thắng, Sóc Trăng… 20-5-1998 1998 KY.106 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19910 vie Access limited to members tr. 492-507, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Kinh tế biển
Kỳ họp 3
Khóa X
Trả lời chất vấn
Công trình thủy lợi
Chương trinh 327
Đại biểu quốc hội
Định canh định cư
spellingShingle Kinh tế biển
Kỳ họp 3
Khóa X
Trả lời chất vấn
Công trình thủy lợi
Chương trinh 327
Đại biểu quốc hội
Định canh định cư
Trần Xuân Giá
Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X
description Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X: Tổng hợp trả lời của các đại biểu: Nguyễn Văn Rinh, Hải Dương; Đinh Văn Oanh, Nghệ An; Đinh Viết Sê, Gia Lai; Nguyễn An Vinh, Đắc Lắc; Sô Lây Tăng, Kon Tum; Hà Thắng, Sóc Trăng…
author Trần Xuân Giá
author_facet Trần Xuân Giá
author_sort Trần Xuân Giá
title Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X
title_short Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X
title_full Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X
title_fullStr Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X
title_full_unstemmed Trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa X
title_sort trả lời chất vấn của đoàn chủ tịch kỳ họp lần thứ 3 quốc hội khóa x
publishDate 20-5
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19910
_version_ 1647669698869854208
score 11.259108