Nghị quyết về việc đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an

Nghị quyết về việc đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an: Căn cứ Điều 84, Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo đề nghị của Thủ 4ởng Chính phủ quyết nghị đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 8-5-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20059
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!