Tờ trình Quốc hội về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 1998 và dự toán ngân sách năm 1999 phục vụ hoạt động của Quốc hội ( của Ủy ban Thường vụ quốc hội)

Tờ trình gồm 2 phần: phần đầu là đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 1998 với hai mục là dự toán được duyệt và ước thực hiện; phần 2 là dự toán ngân sách năm 1999 của Ủy ban Thường vụ quốc hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Ủy ban Thường vụ quốc hội
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 05-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20079
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tờ trình gồm 2 phần: phần đầu là đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 1998 với hai mục là dự toán được duyệt và ước thực hiện; phần 2 là dự toán ngân sách năm 1999 của Ủy ban Thường vụ quốc hội