Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa X và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1999

Quyết nghị của Quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa X; Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1999...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 28-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20147
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!