Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các luật Thuế mới

Báo cáo về việc triển khai thực hiện luật Thuế mới từ công tác chuẩn bị thực hiện đến những kết quả đạt được trên các mặt thu ngân sách, sản xuất kinh doang và thị trị, giá cả cũng như quản lý qua một quý thực hiện. Chỉ ra các điểm còn vướng mắc và cách t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Sinh Hùng
Đồng tác giả: Bộ Tài chính
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20153
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!