Báo cáo công tác từ sau kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 và dự kiến chương trinh hoạt động của Ủy ban từ sau từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Báo cáo gồm hai phần chính là hoạt động từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 và dự kiến chương trình hoạt động từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6. Nội dung hai phần là về những công tác đã được thực hiện cũng như chương trình dự kiến của Ủy ban ở các mặt lập ph...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Đình Cự
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 06-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20164
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!