Báo cáo triển khai thực hiện các luật Thuế mới (của Bộ Tài chính)

Báo cáo gồm hai phần : phần đầu tiên viết về tình hình chung bao gồm cả những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn còn tồn tại trong việc thực hiện luật Thuế mới; phần thứ hai về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ nông nghiệp sản xuất hàng hóa l...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bộ Tài chính
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 26-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20192
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!