Tờ trình Quốc hội về việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Tờ trình gồm 2 phần là sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất luật và nội dung sửa đổi. Trọng tâm của Tờ trình nằm ở phần thứ hai với các đề xuất thay đổi và bổ sung một số điều khoản, vấn đề....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Sinh Hùng
Đồng tác giả: Bộ Tài chính
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 02-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20217
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!