Bộ luật Hình sự

Bộ luật gồm 24 chương, 344 điều được chia làm hai phần chính là phần chung và phần tội phạm.Phần một có một số vấn đề như phân loại tội phạm, hình phạt, định lượng, tái phạm, quyết định hình phạt và miễn chấp hành hình phạt tiền. Phần hai gồm các vấn đề v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1999
Chủ đề:
tp
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20219
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-20219
recordtype dspace
spelling ir-11742-202192019-10-10T04:21:36Z Bộ luật Hình sự Nông Đức Mạnh Kỳ họp 6 Khóa X Luật Hình sự tp Bộ luật gồm 24 chương, 344 điều được chia làm hai phần chính là phần chung và phần tội phạm.Phần một có một số vấn đề như phân loại tội phạm, hình phạt, định lượng, tái phạm, quyết định hình phạt và miễn chấp hành hình phạt tiền. Phần hai gồm các vấn đề v 1999 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20219 vie Tr. 539 - 756, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Kỳ họp 6
Khóa X
Luật Hình sự
tp
spellingShingle Kỳ họp 6
Khóa X
Luật Hình sự
tp
Nông Đức Mạnh
Bộ luật Hình sự
description Bộ luật gồm 24 chương, 344 điều được chia làm hai phần chính là phần chung và phần tội phạm.Phần một có một số vấn đề như phân loại tội phạm, hình phạt, định lượng, tái phạm, quyết định hình phạt và miễn chấp hành hình phạt tiền. Phần hai gồm các vấn đề v
author Nông Đức Mạnh
author_facet Nông Đức Mạnh
author_sort Nông Đức Mạnh
title Bộ luật Hình sự
title_short Bộ luật Hình sự
title_full Bộ luật Hình sự
title_fullStr Bộ luật Hình sự
title_full_unstemmed Bộ luật Hình sự
title_sort bộ luật hình sự
publishDate 1999
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20219
_version_ 1647671048506703872
score 11.259108