Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Vũ Xuân Thuật (Vũ Thuật), đại biểu Quốc hội khóa X tỉnh Hà Nam

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Vũ Xuân Thuật (Vũ Thuật), đại biểu Quốc hội khóa X tỉnh Hà Nam do thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình đoàn kết nội bộ, thiếu trung thực, uy tín bị giảm sút....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông Đức Mạnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20230
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!