Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phân tích vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá. Những vấn đề trong di chúc được đề cập đến việc xây dựng Đảng trong đó vấn đề cấp bách, cần kíp là rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng ta trở thành một Đản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Đình Phong
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20707
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!