Về quyền tư pháp và các nguyên tắc cải cách tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Trình bày quy định về quyền tư pháp trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013 hiện hành; bản chất của quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đương đại; khái niệm cải cách tư pháp và hệ thống các nguyên tắc cải cách tư pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Văn Cảm
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20927
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!